Všeobecné obchodní podmínky

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.barevneprstiky.cz a upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím.

Provozovatel:

Internetový obchod www.barevneprstiky.cz

Mateřské centrum Prostějov, z.s. 

sídl.Svobody 3520/21

79601 Prostějov

IČ 68685017 nejsme plátci DPH

Kontaktní osoba: Petra Frausová,  

mail: barevneprstiky@seznam.cz

tel.: 604 591 114

FB:  https://www.facebook.com/groups/742552086455864

(dále jen „Prodávající“)

Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která provedla objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.barevneprstiky.cz. (dále jen „Kupující“)

Při objednávce předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a kontakty pro dodání).

III. Objednávání

Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě. Prodávající není plátcem DPH.

Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží.

IV. Uzavření smlouvy

K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyku.

Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.

Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, učiněné na internetovém obchodě www.barevneprstiky.cz pomocí prostředků komunikace na dálku, i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů od převzetí dodávaného zboží. Tuto skutečnost musí sdělit neprodleně Prodávajícímu písemnou formou na e-mailovou adresu barevneprstiky@seznam.cz. Kupující pak po domluvě vrátí prodávajícímu zboží zpět na adresu Prodávajícího (Mateřské centrum Prostějov, z.s. sídl.Svobody 3520/21,79601 Prostějov), a sice na vlastní náklady.

Prodávající ve lhůtě do 30-ti dnů od oznámení o zrušení kupní smlouvy kupujícím a po obdržení zboží, vrátí kupujícímu na udaný bankovní účet částku za zboží (plnou kupní cenu včetně dopravy). Kupující je povinen v této lhůtě dodat dotčené zboží zpět provozovateli.

Kupující je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V opačném případě je oprávněn prodávající vracenou kupní cenu zboží snížit o odpovídající částku.

Kupující má dále právo na odstoupení od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu, pokud mu bylo doručeno, či předáno jiné zboží, než které si objednal. V takovém případě Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvede věc do stavu, odpovídajícího kupní smlouvě a sice dle svých možností a požadavku Kupujícího: výměnou zboží, slevou dle domluvy, vrácením peněz. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, či ji sám způsobil (např. se telefonicky dohodla jiná barva apod.).

Možnost odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

VI. Práva z vadného plnění


U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

 

V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil.  Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • běžným opotřebením zboží.

V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího na e-mailovou adresu: barevneprstiky@seznam.cz.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.

Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • běžným opotřebením zboží.

Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.

V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VII. Informace o zboží

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží. Jeho popis, funkce, technické údaje a další parametry vycházejí z údajů výrobců, či dodavatelů zboží.

V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

VIII. Platební podmínky

Objednané zboží je možné zaplatit:

  • platbou v hotovosti na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího dopravce),
  • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky, před jeho odesláním.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

IX. Dodací podmínky

Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou.

Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. IX. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.

X. Informace o zpracovávání osobních údajů

Prodejce zpracovává v rámci kupní smlouvy (objednávky) následující osobní údaje zákazníků:

V případě jednotlivce- Jméno, příjmení; E-mailovou adresu; Telefonní číslo; Adresu (fakturační, doručovací)

V případě společnosti- Jméno, příjmení; Název společnosti; E-mailovou adresu; Telefonní číslo; Adresu (fakturační, doručovací), IČ, DIČ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Osobní údaje jsou uchovávány za výše uvedeným účelem a pro účely kontroly ze strany státních orgánů (finanční úřady) po dobu 10 let od realizace objednávky, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a informování zákazníka o jeho balíku. Dále zpracovatelé, kterými jsou poskytovatel informačního systému webczech.cz a externí účetní pro účely zpracování a evidence účetních dokladů pro státní orgány.

Prodávající prohlašuje, že nezasílá zákazníkům žádná reklamní a jiná sdělení nad rámec plnění konkrétní objednávky a neposkytuje osobní údaje zákazníků žádné reklamní ani marketingové společnosti.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač za účelem zpracování objednávky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

Podle nařízení má Kupující, právo:

 • požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požádat o jejich omezení
 • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


 

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).